Yönetmelik

Küçült Yazı Tipi Büyüt

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşuna, faaliyetlerine, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; her türlü konvansiyonel, nükleer ve alternatif enerji alanlarında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleri ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere uygulamaya geçirmektir.
Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) İlgili bilim dalları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlayarak enerji konusunda uygulama ve araştırmaların yapılacağı bir ortam temin etmek.
b) Çeşitli enerji konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.
c) Prototipler geliştirmek.
ç) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.
d) Dergi, kitap ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Organlar

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısı değiştirilebilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.
h) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ı) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yürütmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; müdür ve müdür tarafından önerilen Üniversitenin ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,
c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,
e) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,
ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Merkez Müdüründen oluşur. Merkez Müdürü, Danışma Kurulunun Başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

20.06.2013 tarih 2013/13-15 sayılı Senato Kararı ve 27.08.2013 tarih 28748 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin